Chính trị

  • Giặc nội xâm xếp hàng trả giá
  • Giặc nội xâm xếp hàng trả giá

    • 30/06/2022 10:50:49
    • Chính Trực
    • 0

    Bọn tham nhũng xếp hàng càng dài chờ ra trước vành móng ngựa thì nhân dân càng thêm tin cậy vào cuộc chiến chống giặc nội xâm.